- AYURVEDIC & HERBAL PRODUCTS

1
AJWAIN,GULTHERIA,TERPINE,LEMON GRASS,NILGIRI TAIL,KARPUR,ARAND,DEODAR,PUDINA, TIL TAIL
2
AKARKARA,ASWAGANDHA,SAFED MUSHLI,SOKHRU,JAVITRY,KAUCH BEEJ,BEEJBAND,DALCHINI,SHATAVARI,SHILAJIT,TRIPHALA,TRIKATU,VIDHARA,VIDARIKAND
3
AKARKARA,NEEM,BABOOL,TEJOVATI,PUDINA,LOUNG,PIPPALI,VAJARDANTI,BAKUL VIDANG,HALDI,PEELU,MAJUPHAL,CALCIUM CARBONATE,GLYCERIN,PURIFIED WATER
4
ASHOK,LODHAR,AJOWAN,JATAMANSI,GOKHRU,JIYO POTA,DARUHALDI,DHAIPHOOL,SHATAVAR,AMLA,ASWAGANDHA
5
ASHWAGANDHA,SHATAVARI,VIDAIKAND,KAUNCH BEEJ,VARAHIKAND,VRIDHDARUK,PIPPALI,SUDDH SHILAJEET,SODIUM BENZOATE
6
ASWAGANDHA,SHATAVAR,KAUNCH BEEJ,GOKHRU,VIDARIKAND,SALMPUNJA,SAFED MUSHLI,TALAMKHANA,AKARKARA,SHILAJIT SHUDDHA,VANSLOCHAN,KESHAR,MAKARDHAWAJ,VANG BHASMA
7
ASWAGANDHA,SHILAJIT,MAKARDHAWAJ,KUMKUM,JYOTISMATI,MUSHLI SAFED
8
BADAM,GAMBHARI,ANAR,ATIBALA,ANAR,TIL,CARBOPOL,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
9
BHARINGRAJ,PUNARNAVA,GULAB PHOOL,BHUI AMLA,TULSI,PITPAPARA,CHITRAK MOOL,KASNI,DARUHALDI,GILOY,ANANTMOOL,REVAND CHINI,HARITAKI,KALMEGH,KUTKI
10
BHUMIAMLA,PUNARNAVA,BHRINGRAH,KUTKI,KALMEGH,REVAND CHINI,GILOY,TRIPHLA,SODIUM BENZOATE
11
GAMBHARI,NAGERMOTH,METHI,SATAVRI,ASVGANDHA,JAITOON,CARBOPOL,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
12
GANDHPURA OIL,MAHA NARAYAN OIL,MAHA VISHGARBHA OIL,MAHAMASH OIL,NILGIRI OIL,TERPENTINE OIL,ARANDA OIL,KAPURA,PUDINA PHOOL
13
GANDHPURA OIL,NILGIRI OIL,TERPENTINE OIL,ARANDA OIL,ARNICA,AJOWAN OIL,LEMON GRASS OIL,KAPURA,PUDINA OIL,TIL OIL
14
GHRITKUMAR,NEEM,GULAB,WHEATGERM,MOM,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
15
GHRITKUMARI,KUTAJ,HALDI,SAFED CHANDAN,MULETHI,MANJISTHA,CARBOPOL,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
16
GHRITKUMARI,TULSI,HALDI,NEEM,CARBOPOL,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
17
HALDI,SAFED CHANDAN,GHRITKUMARI,NEEM,GULAB,GEHUN,CARBOPOL,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
18
HALDI,SAFED CHANDAN,KESAR,CARBOPOL,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
19
HARDE,AJMOD,KALA NAMAK,PIPLAMOOL,DAL CHINI,SAUNF,KALI MIRCHI,PIPER,SATVA PUDINA,JEERA,REVAND CHINI
20
INGREDIENTS
21
KALMEGH,KUTKI,BHRINGRAJ,DARUHALDI,PITPAPARA,PUNARNAVA,GILOY,GULAB,CHITRAKMOOL,ANANTMOOL,REVANDCHINI,KASNI,HARAR,BHUMIAMLA,TULSI,SUGAL,JAL,SODIUM BENZOATE,METHYL SODIUM PARABEN,PROPYL PARABEN SODIUM
22
KALMEGH,KUTKI,BHRINGRAJ,DARUHALDI,PITPAPARA,PUNARNAVA,GILOY,GULAB,CHITRAKMOOL,ANANTMOOL,SARPUNKHA,KASNI,HARAR,BHUMIAMLA,TULSI,SUGAL,JAL,SODIUM BENZOATE,METHYL SODIUM PARABEN,PROPYL PARABEN SODIUM
23
LANKA,JAWASA,DHANIA,TEJBAL,SOUNTH,ANAR,TINPATIA,HINGU,MIRC KALI,JIRAKA,NAGARMOTH,PAPITA
24
LAUNG,MALKANGNI,MUSKBEEJ,SAMHALU,KALA JEERA,AKARKARA,TIL
25
LODHAR,MANJISHTHA,ANANT MOOL,BALA MOOL,GOKHRU,BRAHMI,SHANKHPUSHPI,ASHOK CHHAL,PUNARNAVA,ASWAGANDHA,ULATKAMBAL,GILOY,VASAKA,CHITRAK MOOL,BHARINGRAJ,SUPARI,NAGARMOTH,SHATAVARI
26
LODHRA,MAJISHTHA,ANANTMOOL,BALA MOOL,GOKHRU,BRAHMI,SHANKH PUSHPI,ASHOK CHAAL,PUNARNAVA,ASHWgNDHA,ULATKAMBAL,GILOYA,VASAkA,CUTRAKMOOL,BHRINGARAJ, SUPARI,NAGAR MOTHA,SHATAVRI,SUGAR, JAL
27
MADDER,SENNA,REVANDCHINI,KALMEGH,TULSI,BRAHMI,DARUHALDI,AFSANTEEN,KACHOOR, AMLA,GILOY,CHIRATA,NEEM,PIPAPARA
28
MAHANRAIN,NILGIRI,KAPUR,AJWAIN,PUDINA,CLOVE,TERPETINE,CINNAMON,TIL,MAHAMASH, DEODAR,MAHAVISHGARBH,MALKANGNI,NIRGUNDI,GANDHPRO,JATIPHAL,SARSAV
29
MAJU PHAL,DHATKI,GHRITKUMARI,SHUBHRA,NAGERMOTH,CARBOPOL,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
30
MAKOY,PUNARVANA,AMLA,KALI MIRCH,BHRINGRAJ,KAKDA SEENGI,SAUNF,AMAR BEL,PEEPAL VADI,HARITKI,AJWAIN,SUGAR,JAL,SODIUM BENZOATE,METHYL SODIUM PARABEN,PROPYL PARABEN SODIUM
31
MALKANGNI,AKARKARA,JAIPHAL,DALCHINI,KESAR,LAUNG,TIL,JAVITRI,
32
NEELGIRI,PUDINA,KAPUR,LAUNG,GAULTHERIA,AJWAIN,TARPIN,SAUNTH,JATIPHAL,CARBOPOL, PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
33
NEELGIRI,PUDINA,KAPUR,LAUNG,GAULTHERIA,AJWAIN,TARPIN,WHITE PETROLIUM JELLY,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN
34
NEEM,HALDI,GHRITKUMARI,FACE WAWSH BASE,DISTILED WATER
35
NEEM,HALDI,GHRITKUMARI,WHEATGERM,CARBOPOL,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
36
PEACH,ARITHA,DHATURA,ALOE,SHIKAKAI,JATAMANSI,SHAMPOO BASE
37
PUDINA KA PHOOL,CASTOR OIL,AJOWAN KA PHOOL,NILGIRI OIL,TERPENTINE OIL,LEVANG OIL,GANDHPURA,CREAM BASE
38
PUDINA KA PHOOL,KAPURA,AJOWAN KA PHOOL,NILGIRI OIL,TERPENTINE OIL,LAVANG OIL,BALM BASE
39
SHANKHI,NEEM,JAMUN,HARDE,GUGGUL,NAGKESHAR,HIRADOKHIL
40
SHATAVAR,ASWAGANDHA,MULETHI,VIDARIKAND,DARUHALDI,PATHA,LOH BHASMA,JEERA,METHI
41
SHILAJIT, SWETPARPATI ,MOOLIKSHAR, SHITALCHINI, SAINDHAV, SAJJIKSAR, PUNARNAVA, PANCHTRIN MOOL, IKSHUMOOL, GOKHRU, CHHADILA, VARUNCHHAL, KULTHI, PASANBHED, PALASPUSPA, LAJJALOMOOL, MAKOI, KAKRIBEEJ, DARUHALDI
42
SWARN BHASMA,SHILAJIT,SAFED MUSHLI,ASWAGANDHA,AKARKARA,RAUPYA,ABHRAK, KANTLOH NHASMA,LEVANG,KESHAR,SAMUDRASHOSH,KABABCHINI,JAIPHAL,JAVITRY,KAUNCH BEEJ,DALCHINI,SALAM MISHREE,GOKHRU,VIDARIKAND,VANG BHASMA
43
TRIKATU,MULETHI,AJOWAN,SHANKH BHASMA,SAUNF,DALCHINI,SH. HING,TRIPHALA,KALA NAMAK,JEERA,AMALVETAS,DHANIA,ELAICHI BADI,NIMBU RAS
44
TULSI BEEJ,SAFED MUSLI,DALCHINI,SHUDH SHILAJEET,LAKSHMANA,AKARKARA,ASHWAGANDHA,LOUNG,JAIPHAL,VIDHAR,KOUCH BEEJ,JAVITRI
45
WGEAT GERM OIL,LEMON OIL,CHIRONJI OIL,ROSEMARY,CARROT OIL,LAVENDER OIL,COCONUT OIL,SOYA BEEN OIL,SUNFLOWER
46
WINTERGREEN,MENTHOL,TERPENTINE,NELLGIRI,HALDI,PHENOXYETHANOL,PETROLIUM JELLY,GLYCERIN,PURIFIED WATER
47
YASTIMADHU,VASAKA,BANAFSA,GOJIVHA,BHARANGI,TULSI,UNNAV,BAHEDA,DRAKSHA,SONTH, PUDINA,NAVASADAR
   
Using the finest Manufacturing facilities